Regulamin Sklepu Chojnacki

Określający zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.sklepchojnacki.pl/, umożliwiającego Kupującym składanie ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Informacja prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.

 3. Dla skorzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, a do składania ofert także aktywne konto e-mail.

 4. W przypadku korzystania z rozwiązań blokujących wyświetlanie reklam na stronach internetowych, Sklep może działać w ograniczonym zakresie.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem, funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 6. Sklep – sklep internetowy Chojnacki prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://www.sklepchojnacki.pl/

 7. Sprzedawca – DAMAGRO CHOJNACCY Sp. z o.o., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 608 012 06 59, REGON: 521258904, KRS: 0000955169, ul. Poznańska 14C, 62-811 Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, powiat pleszewski.

 8. Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Damagro Chojnaccy Sp. z o.o., ul. Poznańska 14C, 62-811 Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, powiat pleszewski.

 2. Adres e-mail: sklep@hurtowniachojnacki.pl

 3. Numer telefonu: 506 340 401

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

 2. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu Zamówienia w Sklepie.

 3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka
  w Sklepie, a także wybrać jego parametry – o ile ma to zastosowanie.

 4. Wyszukiwarka środków ochrony roślin umieszczona w Sklepie ma ułatwić Kupującemu poruszanie się w Sklepie. Przedstawione w niej propozycje środków ochrony roślin nie są dla dla Kupującego wiążące, a ze względu na częste zmiany prawne Kupujący jest zobowiązany zweryfikować przydatność wyszukanych produktów w aktualnym Rejestrze Środków Ochrony Roślin  dopuszczonych do obrotu zazwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin .Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wybory Kupującego.                                                                                                                                                      
 5. Zamawiający w momencie złożenia oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzielności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz posiada kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określine w art. 28 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin.
 6. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za Zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki Zamówienia).

 7. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.

 8. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

 9. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji, na adres podany w Koncie użytkownika lub w Zamówieniu, w przypadku gdy Kupujący takiego Konta nie posiada.

 10. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
  z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 11. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

 12. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.


§
5 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.

 2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy określony w odpowiedniej zakładce w Sklepie lub podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący za złożone Zamówienie może zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1. gotówką lub kartą momencie odbioru osobistego towaru,

 2. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego,

 3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 4. za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Przelewy24

za pomocą karty płatniczej:

 • Visa,

 • Visa Electron,

 • MasterCard,

 • MaterCard Electronic,

 • Maestro,

 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 podmiotem świadzczącym jest PayPro SA (PayPro) – z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014..

 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zakupione towary należy zapłacić w terminie do 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Wysyłka realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski do odbiorców stosujących produkty na jej trytorium. 

 2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy znajdują się w odpowiedniej zakładce w Sklepie.

 4. Na termin realizacji Zamówienia składa się termin wysyłki towaru wskazany w Sklepie oraz – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 – termin jego dostarczenia, wskazany w niniejszym paragrafie.

 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.

 6. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 7. Termin dostarczenia towaru wynosi do 7 Dni roboczych w przypadku nasion oraz do 3 Dni roboczych w przypadku pozostałego asortymentu dostępnego w Sklepie.

 8. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 lub w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00.

 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru w Sklepie, we wskazanym w terminie.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Poznańska 14C, 62-811 Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, powiat pleszewski niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  Szacunkowy koszt zwrotu towarów wielkogabarytowych wynosi:

 • 200 zł w przypadku przesyłki paletowej do 300 kilogramów,

 • 250 zł w przypadku przesyłki paletowej do 750 kilogramów,

 • 280 zł w przypadku przesyłki paletowej do 1000 kilogramów.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  4. żądać usunięcia wady.

 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną na adres: sklep@hurtowniachojnacki.pl lub pisemnie na adres: Damagro Chojnaccy Sp. o.o., ul. Poznańska 14C, 62-811 Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, powiat pleszewski.

 4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar na następujący adres pocztowy: Damagro Chojnaccy Sp. z o.o. ul. Poznańska 14C, 62-811 Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, powiat pleszewski.
 5. W przypadku reklamacji nasion Kupujący jest zobowiązany do przedłożenia opakowań produktu z wyszczególnieniem numeru partii i świadectwa towaru.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja Zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.

 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego Zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Damagro Chojnaccy Sp. z o.o., ul. Poznańska 14C, 62-811 Kościelna Wieś, gmina Gołuchów, powiat pleszewski, e-mail: sklep@hurtowniachojnacki.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

– Data odbioru:.............................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ...................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

..................................................

podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

..................................................

data

(*) Niepotrzebne skreślić